Name
Owner
File size
1คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา.pdf
Apr 23, 2022
11.4 MB
2คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้อง.pdf
Apr 23, 2022
35.6 MB
3คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19.pdf
Apr 23, 2022
20 MB
4คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน.pdf
Apr 23, 2022
3.3 MB
5คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย.pdf
Apr 23, 2022
4.1 MB
6คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในโรงเรียน.pdf
Apr 23, 2022
1.1 MB
7คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย.pdf
Apr 23, 2022
6.9 MB
9คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน (คู่มือครู).pdf
Apr 23, 2022
25 MB