Download
Project Brief โครงการพัฒนาจังหวัด ปี2558
Download
โครงการงบประมาณจังหวัด
Download
โครงการเพชรบูรณ์
Download
แบบแปลนโรงฆ่าโคเนื้อ 8 ล้าน (งบกลุ่มจว.60)
Download
แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ปีก 8.2 ล้าน (งบกลุ่มจว.60)
Download
แบบและราคาค่าก่อสร้างโรงฆ่าสุกรขนาด 50 ตัวต่อวัน