Download
1 กีฬา
Download
1 ดนตรี
Download
1 อาชีพ
Download
จุดเน้นที่ 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม
Download
จุดเน้นที่ 2 เลิศล้ำ คิดเลขเป็น
Download
จุดเน้นที่ 3 เด่นด้านวิชาการ
Download
จุดเน้นที่ 4 คิดอ่านเขียนก้าวหน้า
Download
จุดเน้นที่ 5 นำพาเทคโลโลยี
Download
จุดเน้นที่ 6 มีเวทีแลกเปลี่ยน เพิ่มสมรรถนะ
Download
จุดเน้นที่ 7 ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
Download
จุดเน้นที่ 8 ความสำเร็จปฐมวัย
Download
จุดเน้นที่ 9 ใส่ใจภาษาที่ 2
PowerPoint
นโยบาย สพป.ศก.2 (ผอ.).pptx
PDF
นโยบาย สพป.ศก.2 (ผอ.)8มีค.pdf
PDF
นโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศ.pdf