Download
GEHP1102 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Download
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Download
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Download
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Download
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Download
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Download
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Download
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Download
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Download
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Download
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Download
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Download
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Download
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
Download
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจำวัน