PDF
1. แจ้งเวียนแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีบัญชี 2565.pdf
PDF
2. แผนบริหารความเสี่ยงและการประมินผลการควบคุมภายในกองทุนฯ ปีบัญชี 2565.pdf
PDF
3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในกองทุนฯ 2565.pdf
Word
4. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา รอบ 6 เดือน.docx