Word
(ใช้อันนี้) โครงการติดตามคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา.doc
Word
(ใช้อันนี้) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา.doc
Word
(ใช้อันนี้) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.doc
Word
(ใช้อันนี้) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา.doc
Word
(ใช้อันนี้) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย.doc
Excel
ฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติการ008 (2564) (ส่งกองแผนงาน).xls