PDF
LF-GIF030YC Data Sheet V1.0.pdf
PDF
LF-GIF040YC Data Sheet V1.0.pdf