Word
कार्यालय प्रमुख लाई उजुरी दर्ता गर्ने ढाचा complain-to-office-chief.docx
Word
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने ढाचा appeal-to-aayog.docx
Word
सूचना अधिकारीलाई दिने निवेदनको ढाचा application-to-pio .docx
PDF
सूचनाको-हक-सम्बन्धी-ऐन-२०६४.pdf