PDF
1 ร่างกำหนดการ.pdf
PDF
2 คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศ.pdf
PDF
3 ข้อกำหนด เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ปี65.pdf
PDF
4 คู่มือการเขียนรายงาน การอ้างอิงโครงงานว.pdf
PDF
5 ผลงานโควต้า อศจ.pdf
PDF
6 ผลงานโควต้า ระดับภาค ไประดับชาติ.pdf