Word
2_0_Thong tu10.2018_QPAN.doc
Word
2_1_Phu luc I_CT GDQP_AN TC.docx
Word
2_2_Phu luc II_CT GDQP_AN CD.docx
PDF
405.22_QDQyD_QCdaotaoTCCD.GDNN2022.signed.signed.signed.pdf
PDF
708.20_QD_BanhanhQuychedaotaoCDSupham.signed.signed.pdf
PDF
1351.20_QD_QCVHhocduong.BTU.pdf
PDF
1413.20_QyD.TuanSHCT.signed.pdf
PDF
1791.19_PL1_Thangdiem_DanhgiaKQrenluyenHSSV.signed.pdf
PDF
1791.19_QyD_CongtacHSSV.signed.pdf
PDF
1792.19_QyD_HSSVNgoaitru.signed.pdf
PDF
1793.19_QyD_HSSVNoitru.signed.pdf
PDF
1888.20_PL2_KhungKyluat.signed.pdf
Word
2162A.NHCS-TD.doc
PDF
CTĐT_GDMN-K22.pdf
PDF
HD.SuDungEmail.pdf
Compressed Archive
Hướng dẫn CĐCS 2022.rar
PDF
Hướng dẫn CĐCS.pdf
PDF
KEHOACH_Daotaochinhquy2022-2023_(Nam 1) (1).pdf
PDF
KEHOACH_Daotaochinhquy2022-2023_(Nam 1).pdf
PDF
Khảothí&ĐBCL.pdf
Word
Qd157ttg.TindungHSSV.doc
PDF
thong-tu-15-2022-tt-bldtbxh-quy-che-quan-ly-cap-phat-chung-chi-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-sinh-vien-cac-truong-cao-dang.pdf
PDF
Thongtin.HoTro.SV2022.pdf
PDF
Thưviện.HDSD.pdf
PDF
TT27BLÐTBXH-DAO TAO LIEN THONG.pdf