Excel
แบบรายงานวันลางบปี2563พะเยาประสาธน์วิทย์.xlsx
Word
ประเภทบุคลากรปฏิบัติงานจริง.docx
Word
สรุปจำนวนครูและบุคลากรโรงเรียน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564_2.docx