Name
Owner
File size
1. Quy trình thi công móng băng 1 phương.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
19.6 MB
More info (Alt + →)
2. Quy trình thi công móng băng 2 phương.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
20 MB
More info (Alt + →)
3. Quy trình thi công móng cọc.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
33.4 MB
More info (Alt + →)
4. Quy trình thi công đà kiềng.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
18.3 MB
More info (Alt + →)
5. Quy trình thi công cột.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
8.4 MB
More info (Alt + →)
6. Quy trình thi công dầm sàn.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
14.2 MB
More info (Alt + →)
7. Quy trình thi công xây tô.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
45 MB
More info (Alt + →)
8. Quy trình chống thấm.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
10.4 MB
More info (Alt + →)
9. Quy trình cán nền.pdf
Owner hidden
Nov 17, 2023
7.8 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder