PDF
กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ 2546.pdf
PDF
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
PDF
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
PDF
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551.PDF
PDF
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562.PDF
PDF
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา.pdf