Name
Owner
File size
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF
Owner hidden
Sep 14, 2022
582 KB
More info (Alt + →)
2 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
154 KB
More info (Alt + →)
3 พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
44 KB
More info (Alt + →)
4 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
120 KB
More info (Alt + →)
5 พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
154 KB
More info (Alt + →)
6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
152 KB
More info (Alt + →)
7 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
69 KB
More info (Alt + →)
8 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562.PDF
Owner hidden
Sep 14, 2022
157 KB
More info (Alt + →)
9 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551.PDF
Owner hidden
Sep 14, 2022
109 KB
More info (Alt + →)
10 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
82 KB
More info (Alt + →)
11 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
135 KB
More info (Alt + →)
12 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
134 KB
More info (Alt + →)
13 กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ ศ 2546.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
40 KB
More info (Alt + →)
14 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
65 KB
More info (Alt + →)
15 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
202 KB
More info (Alt + →)
16 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
423 KB
More info (Alt + →)
17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
71 KB
More info (Alt + →)
18 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกล เข้าค้ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
1.6 MB
More info (Alt + →)
19 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548.pdf
Owner hidden
Sep 14, 2022
162 KB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder