Download
O_01 โครงสร้าง
Download
O_02 ข้อมูลผู้บริหาร
Download
O_03 อำนาจหน้าที่
Download
O_04 แผนยุทธศาสตร์
Download
O_05 ข้อมูลการติดต่อ
Download
O_06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Download
O_07 ข่าวประชาสัมพันธ์
Download
O_08 Q&A
Download
O_09 Social Network
Download
O_10 แผนดำเนินงานประจำปี
Download
O_11 รายงานการกำกับติดตาม
Download
O_12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
Download
O_13 คู่มือหรือมาตรฐาน
Download
O_14 คู่มือหรือมาตรการการให้บริการ
Download
O_15 ข้อมูลเชิงสถิติ
Download
O_16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
Download
O_17 E – Service
Download
O_18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
Download
O_19 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ
Download
O_20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Download
O_21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Download
O_22 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
Download
O_23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Download
O_24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Download
O_25 นโยบายการบริหารบุคคล
Download
O_26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล
Download
O_27 หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล
Download
O_28 รายงานผลการบริหารบุคคล
Download
O_29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
Download
O_30 ช่่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
Download
O_31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียน
Download
O_32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
Download
O_33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Download
O_34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
Download
O_35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Download
O_36 การประเมินความเสี่ยง
Download
O_37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
Download
O_38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
Download
O_39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
Download
O_40 รายงานการกำกับติดตามการทุจริต
Download
O_41 รายงานผลการดำเนินการป้องกับทุจริต
Download
O_42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Download
O_43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส