Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
Download
1. สร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี
Download
2. ส่งเสริมเวทีและประชาคม
Download
3. ขับเคลื่อนปฐมวัย
Download
4. thinking school
Download
5. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Download
6. IFTE
Download
7. ป้องกันและแก้ไชปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
Download
8. ศธ จิตอาสา
Download
9. นิเทศยุวกาชาด
Download
10. จัดทำแผน
Download
11. สนับสนุนการตรวจราชการ
Download
12. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ
Download
13. ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
Download
14. ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
Download
15. งานสวนพฤกษศาสตร์
Compressed Archive
รายงานโครงการไตรมาส 2 ปีงบ 64 ศธจ_ร้อยเอ็ด.zip