Name
Owner
File size
00 Dopune dnevnog reda
Owner hidden
Jul 3, 2023
Download
0. Uvodni dio
Owner hidden
Jun 23, 2023
Download
1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Owner hidden
Jun 20, 2023
Download
2. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu
Owner hidden
Jun 20, 2023
Download
3. Donošenje Odluke o dopuni i izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Koprivničko – križevačke županije
Owner hidden
Jun 23, 2023
Download
4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Sveti Petar Orehovec o osnivanju prava građenja
Owner hidden
Jun 21, 2023
Download
5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije o prihvatu osnivanja prava građenja
Owner hidden
Jun 21, 2023
Download
No files in this folder.Sign in to add files to this folder