Name
Owner
File size
1.4.1 (1) คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 2564.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2021
1.1 MB
1.4.1 (2) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2021
2.7 MB
1.4.1 (3) คู่มือนักศึกษาภาคปกติ 2564.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
3.3 MB
1.4.1 (4) คำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุมศึกษาให้ปฎิบัติราชการ.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2021
52 KB
1.4.1 (5) ภาพถ่ายห้องให้คำปรึกษา.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2021
279 KB
1.4.1 (7) รายงานผลการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
354 KB
1.4.1 (8) หน้าเวบเพจมหาวิทยาลัย.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
487 KB
1.4.2 (1) หน้า Face book กองพัฒนานักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
424 KB
1.4.2 (2) หน้า web page กองพัฒนานักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
474 KB
1.4.2 (3) บอร์ดประชาสัมพันธ์.pdf
Owner hidden
Aug 12, 2021
1.5 MB
1.4.2 (4) สถิติเยี่ยมชมเวบ กองพัฒนานักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
199 KB
1.4.2 (5) หน้า web page คณะทั้ง 5 คณะ.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
655 KB
1.4.2 (6) ที่-0177-2564-ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน-1-2564.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
95 KB
1.4.2 (6) ที่0200-2564-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทำงานเพื่อรายได้ระหว่างเรียน-1-2564.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
292 KB
1.4.2 (6) บันทึกนำส่งนักศึกษาทุนทำงาน.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
4.2 MB
1.4.2 (6) ประกาศที่-0300-2564-ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานฯ-ภาคเรียนที่-2-2564.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
337 KB
1.4.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมฯ.pdf
Owner hidden
Jul 27, 2022
1,018 KB
1.4.4 (1) รายงานผลการให้บริการด้านการให้คำปรึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
354 KB
1.4.4 (2) รายงานผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 27, 2022
583 KB
1.4.4 (3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมฯ.pdf
Owner hidden
Jul 27, 2022
1,018 KB
1.4.5 (1) หน้า web page มหาวิทยาลัย.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
968 KB
1.4.5 (2) หน้า web page กองพัฒนานักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
1.6 MB
1.4.5 (3) หน้า web page คณะทั้ง 5 คณะ.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
2.2 MB
1.4.5 (4) Facebook กยศ. กรอ. LRU.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
372 KB
1.4.5 (5) รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมฯ.pdf
Owner hidden
Jul 27, 2022
1,018 KB
1.4.6 (1) เวปไซต์ alumni.lru.ac.th.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
470 KB
1.4.6 (2) เฟสบุคศิษย์เก่า มรภ.เลย.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
501 KB
1.4.6 (3) Line โอเพนแชท ชมรมศิษย์เก่า มรภ.เลย.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
243 KB
1.4.6 (4) เวปไซต์กองพัฒนานักศึกษา.pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
551 KB
1.4.6 (5) เวปไซต์มหาวิทยาลัย .pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
514 KB
1.4.6 (6) เวปไซต์คณะทั้ง 5 คณะ .pdf
Owner hidden
Jul 25, 2022
1.8 MB
1.4.6 (7) คำสั่งแต่งตั้งกรรมการยกร่างสมาคมศิษย์เก่า.pdf
Owner hidden
Jul 27, 2022
147 KB
1.4.6 (8) ร่างระเบียบชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.pdf
Owner hidden
Jul 26, 2022
151 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder