Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
EB8-ข้อ-1-ขออนุญาตจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซด์ของหน่วยงาน.pdf
PDF
EB8-ข้อ-2-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซท์-สสอ..pdf
PDF
EB8-ข้อ-3-กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไชท์ของหน่วยงาน.pdf
PDF
EB8-ข้อ-4-รายงานผลการติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการเว็บไซท์ของหน่วยงาน01.pdf
PDF
EB8-ช่องทางประชาสัมพันธ์.pdf