Image
_DSC0018_HvFolk2021_2021_07_01_0KirillKoz_AriKar.JPG
Image
_DSC0030_HvFolk2021_2021_07_01_1KirillKoz_AriKar.JPG
Image
_DSC0038_HvFolk2021_2021_07_01_0_Meänland_AriKar.JPG
Image
_DSC0038_HvFolk2021_2021_07_01_2_OIGG_AriKar.JPG
Image
_DSC0046_HvFolk2021_2021_07_01_3_OIGG_AriKar.JPG
Image
_DSC0064_HvFolk2021_2021_07_01_4_OIGG_AriKar.JPG
Image
_DSC0112_HvFolk2021_2021_07_01_5AriKar.JPG
Image
_DSC0116_HvFolk2021_2021_07_01_6AriKar.JPG
Image
_DSC0117_HvFolk2021_2021_07_01_1_Meänland_AriKar.JPG
Image
_DSC0130_HvFolk2021_2021_07_01_7AriKar.JPG
Image
_DSC0150_HvFolk2021_2021_07_01_2_Meänland_AriKar.JPG
Image
_DSC0176_HvFolk2021_2021_07_01_9AriKar.JPG
Image
_DSC0181_HvFolk2021_2021_07_01_8AriKar.JPG
Image
_DSC0191_HvFolk2021_2021_07_01_10AriKar.JPG
Image
_DSC5690_HvFolk_MaijaMakikangas_4.jpg
Image
_DSC5699_HvFolk_MaijaMakikangas_3.jpg
Image
_DSC5739_HvFolk_MaijaMakikangas_1.jpg
Image
_DSC5743_HvFolk_MaijaMakikangas_2.jpg
Image
_DSC5811_HvFolk_MaijaMakikangas_5.jpg
Image
_DSC5867_HvFolk_MaijaMakikangas_6.jpg
Image
_DSC5875_HvFolk_MaijaMakikangas_7.jpg
Image
_MG_0572_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Juontajat_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0600_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Haapavesi-Brazil Carnival_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0632_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Haapavesi-Brazil Carnival_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0642_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Haapavesi-Brazil Carnival_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0648_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Haapavesi-Brazil Carnival_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0661_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Haapavesi-Brazil Carnival_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0663_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Iro Haarla Trio_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0670_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Iro Haarla Trio_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0674_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Iro Haarla Trio_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0689_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Ravintola_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0722_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Peltokurki_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0783_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Peltokurki_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0800_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Peltokurki_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0809_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Peltokurki_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0829_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Peltokurki_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0833_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Pauanne_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
_MG_0839_HaapavesiFolk2021 (01.07.2021)_Celenka_Kuva Seppo Aho.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-5.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-6.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-7.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-8.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-9.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-11.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-13.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-14.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-15.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-16.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-17.jpg
Image
Markus_Översti_01072021-18.jpg