Video
ประเด็นที่ 1 ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.MP4
PDF
ประเด็นที่ 1 ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ.pdf
Video
ประเด็นที่ 1 รศ.อัปสร อีซอ และคณะ.mp4
PDF
ประเด็นที่ 1 รศ.อัปสร อีซอ และคณะ.pdf
Video
ประเด็นที่ 2 ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ.mp4
PDF
ประเด็นที่ 2 ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ.pdf
Video
ประเด็นที่ 2 รศ.อัปสร อีซอ และคณะ.mp4
PDF
ประเด็นที่ 2 รศ.อัปสร อีซอ และคณะ.pdf
Video
ประเด็นที่ 3 ผศ.ปวีณา เจะอารง.mp4
PDF
ประเด็นที่ 3 ผศ.ปวีณา เจะอารง.pdf
Video
ประเด็นที่ 3 อ.ธีรยุทธ มูเล็ง.mp4
PDF
ประเด็นที่ 3 อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง.pdf
Video
ประเด็นที่ 4 นายอับดลอาซีด สะอิ และคณะ.MP4
PDF
ประเด็นที่ 4 นายอับดลอาซีด สะอิ และคณะ.pdf