Name
Owner
File size
20 บทเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning.pdf
Jun 21, 2022
7.2 MB
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สพฐ..pdf
Jun 21, 2022
2.7 MB
การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
Jun 20, 2022
6.6 MB
คู่มือITAOnline2020.pdf
Jun 21, 2022
3.7 MB
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ฉบับสมบูรณ์).pdf
Jul 30, 2022
8.4 MB
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ศน. 65.pdf
Jul 5, 2022
15 MB
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน65.pdf
Aug 18, 2022
2.8 MB
คู่มือการติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมแบบฟอร์มฯ.pdf
Jun 21, 2022
2.5 MB
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน.pdf
Jul 5, 2022
1.3 MB
คู่มือการปฏิบัติการ Sandbox Safety Zone.pdf
Jul 5, 2022
97.4 MB
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่ม 1.pdf
Jun 21, 2022
549 KB
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เล่ม 3.pdf
Jun 21, 2022
1.9 MB
คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. OBEC AWARDS เล่ม 2.pdf
Jun 21, 2022
2.8 MB
คู่มือขับเคลื่อน-การบริหารงานบุคคลแบบ-CLUSTERS.pdf
Jun 21, 2022
6.3 MB
คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
Jun 21, 2022
15.2 MB
คู่มือบริหารทั่วไป คู่มือสำหรับประชาชน-ฉ.ปรับปรุง.pdf
Jun 21, 2022
12.6 MB
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ป.6.pdf
Jun 21, 2022
4.2 MB
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.3.pdf
Jun 20, 2022
7.3 MB
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.6.pdf
Jun 21, 2022
1.7 MB
คู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล.pdf
Jun 21, 2022
59.1 MB
คู่มือแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา.pdf
Jun 21, 2022
9.3 MB
คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ..pdf
Jun 21, 2022
44 MB
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี.pdf
Jun 21, 2022
3.6 MB
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี.pdf
Jun 21, 2022
5.1 MB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ..pdf
Jun 21, 2022
605 KB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ..pdf
Jun 21, 2022
3.2 MB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสต.pdf
Jun 21, 2022
1.6 MB
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวการจัดก.pdf
Jun 21, 2022
8.7 MB
นโยบาย สพฐ. 2563.pdf
Jun 21, 2022
38.8 MB
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
Jun 21, 2022
693 KB
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
Jun 21, 2022
5.2 MB
แนวทาง ว10 ผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
Jun 21, 2022
1.5 MB
แนวทาง ว12 ผู้บริหารการศึกษา.pdf
Jun 21, 2022
1.3 MB
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564.pdf
Jul 5, 2022
103.2 MB
แนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต.pdf
Jun 21, 2022
5.8 MB
แนวทางการดำเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา.pdf
Aug 18, 2022
1.9 MB
แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์โควิด19.pdf
Jul 5, 2022
2.5 MB
แนวทางการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน.pdf
Jun 20, 2022
2.1 MB
แนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf
Jun 20, 2022
4.3 MB
แนวทางการวัดและประเมินทักษะของผู้เรียนตามจุดเน้น.pdf
Jun 20, 2022
2 MB
แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551.pdf
Jun 20, 2022
6.8 MB
แนวทางจัดการภัยพิบัติ ในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา.pdf
Jun 20, 2022
3.7 MB
แนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งครรภ์.pdf
Jul 5, 2022
14 MB
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
Jun 21, 2022
671 KB
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้าง2565.pdf
Sep 5, 2022
22.6 MB
ปลุกพลังพิชิตปัญหา.pdf
Jul 5, 2022
27.4 MB
แผนการใช้จ่ายงบฯ (หน้า 58).pdf
Jun 21, 2022
5.5 MB
แผนปฏิบัติการ_สพฐ.pdf
Jun 21, 2022
4.7 MB
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบฯ2565 สพฐ.pdf
Jun 21, 2022
407 KB
แผนปฏิบัติราชการระยะ3ปี 63-65.pdf
Jul 5, 2022
4.7 MB