Name
Owner
File size
KM-03-มมร.ลน.60-พัฒนาอาจารย์.docx
May 31, 2018
29 KB
KM-03-มมร.ลน.60-วิจัยและบทความ.docx
May 31, 2018
32 KB
KM-03-มมร.ลน.60-ศ.21.docx
May 31, 2018
24 KB
kmMBU_plan60.docx
May 31, 2018
125 KB
การวิจัยและพัฒนา-RD.docx
Jun 1, 2018
3.4 MB
คู่มือการจัดการความรู้มมร.ลน.docx
Jun 1, 2018
3.9 MB
คู่มืออ.ประจำหลักสูตร.docx
Jun 1, 2018
3.7 MB
แนวปฏิบัติงานที่ดีด้านการสอนศตวรรษที่21.docx
Jun 1, 2018
891 KB
แนวปฏิบัติที่ดีวิจัย.docx
May 31, 2018
68 KB
เล่ม-KMมมร.docx
May 31, 2018
7 MB