Download
แนวทางการพัฒนาภาคภายใต้แผนพัฒฯฉบับที่12
PDF
(ร่าง)แผนขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เกิดความยั่งยืน.pdf
PDF
คู่มือแนวทางการเสนอแผนฯ.pdf
PowerPoint
นำเสนอของท่านผู้ตรวจเฉลิมชนม์ 6 ก.ย.62.pptx
PDF
บรรยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC.pdf
PDF
บรรยายยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา.pdf
PDF
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา.pdf
PDF
แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579.pdf
PDF
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579.pdf
PDF
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12.pdf
PDF
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒.PDF
PDF
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.pdf
PDF
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.PDF