Download
1. ทำเนียบ บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
2. คำสั่งมอบหมายงาน ประจำปี
Download
3. แผนพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ
Download
4. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
Download
5. Best กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
7. โครงการประจำปี
Download
8. งาน ประเมินฯ ผอ.สพท.
Download
9. งาน ประเมินฯ รอง ผอ.สพท.
Download
10. งาน ประเมินฯ ผอ.รร.
Download
11. งาน ประเมินฯ รอง ผอ.รร.
Download
12. งาน ประเมินฯ ศน.
Download
13. แบบฟร์อม ต่างๆ
Download
14. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCED)
Download
15. คู่มือ การปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
16. งาน ขออนุญาตไปต่างประเทศ
Download
17. งาน รางวัลเชิดชูเกียรติ
Download
18. งาน อบรมก่อนแต่งตั้งฯ
Download
19. งาน อนุญาต/อนุมัติไปราชการ
Download
20. งาน ขออนุญาตลาศึกษาต่อ
Download
21 แบบสำรวจรางวัล ประจำปี
Download
22. ทะเบียน/เกียรติบัตรจิตสาธารณะยอดเยี่ยม
Download
งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
Image
QR-Code กลุ่มพัฒนาครูฯ บนเวป สพป.บร.4 เดิม.png
Image
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครู 2.jpg
Google Forms
แบบสำรวจรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2563