Audio
בנין המשכן- בנדיבות לב ראינו ייחודו של כל אחד.mp3
Audio
התחלת והמשך כלל ישראל בגלות.mp3
Audio
וילונו העם על משה.mp3
Audio
חפזון.mp3
Audio
יצירת עם ישראל לכל העולם ושאיפות לרוחניות.mp3
Audio
משכן הוא סוף ספר דגאולה.mp3
Audio
סידור וחילוק המכות.mp3
Audio
ענין בנין המשכן וחשיבות איחוד ישראל.mp3
Audio
פ' בא חירות עולם, לקיחת מלבושם של מצריים.mp3
Audio
קבלת כל המצוות של כל ישראל - מסירת י' דברות - סברות הדינים רק מהשית.mp3
Audio
קריעת ים סוף.mp3