PowerPoint
2. Slide Voffice V4.pptx
Word
HDSD chức năng convert file sang PDF.docx
Word
HDSD chức năng nâng cấp T11.docx
Word
HDSD ký duyệt phiếu trình trên ipad v2.0.docx
Word
HDSD_chức_năng_chuyển_xử_lý_Văn_bản_đến_trên_Ipad.docx
Word
HDSD_Chuyenvien v3.0.docx
Word
HDSD_Lanh dao v3.0.docx
Word
HDSD_Quản lý BBBG và Phiếu Khai thác.docx
Word
HDSD_Van Thu v3.0.docx