Download
ID PLAN
Download
กพ.7/ก.ค.ศ.16
Download
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป
Download
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ว20/2548
Download
การลา
Download
ดาวน์โหลดเอกสาร PA
Download
ดาวน์โหลดเอกสาร-ว17
Download
ดาวน์โหลดเอกสาร-ว21
Download
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
Download
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Download
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Download
แผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Download
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Download
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
Download
เลื่อนเงินเดือน
Download
ว6
Download
สมรรถนะครู