Download
องค์กรของ
Download
องค์กรเพื่อ
Download
องค์กรอื่นใด
PDF
1_คู่มือการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ.pdf
Image
คลิป VDO การรับรองมาตรฐาน.png
PDF
คู่มือมาตรฐาน_รวมเล่ม (45 เล่ม).pdf
PDF
ทำเนียบองค์กรที่ผ่านมาตรฐาน ปี 52 - 63.pdf