Download
Cᴀɴᴛᴏɴᴇꜱᴇ\YᴜᴇYᴜ VO & Vox Samples of Sᴏɴɢꜰᴀɴ
Download
Eɴɢʟɪꜱʜ VO & Vox Samples of Sᴏɴɢꜰᴀɴ
Download
Hᴏᴋᴋɪᴇɴ\MɪɴNᴀɴYᴜ\XɪᴀMᴇɴHᴜᴀ VO & Vox Samples of Sᴏɴɢꜰᴀɴ
Download
Mᴀʟᴀʏ\Bᴀʜᴀꜱᴀ Mᴀʟᴀʏꜱɪᴀ VO & Vox Samples of Sᴏɴɢꜰᴀɴ
Download
Mᴀɴᴅᴀʀɪɴ\PᴜTᴏɴɢHᴜᴀ VO & Vox Samples of Sᴏɴɢꜰᴀɴ