Excel
ตารางที่ 1 สรุปจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร.xlsx
Excel
ตารางที่ 2 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามจังหวัด.xls
Excel
ตารางที่ 3 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามสัญชาติ.xls
Excel
ตารางที่ 4 คนต่างด้าวมาตรา 59 (ทั่วไป) ที่ได้รับอนุญาตคงเหลือ จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 5 คนต่างด้าวมาตรา 59 (ทั่วไป) ที่ได้รับอนุญาตคงเหลือ จำแนกตามหมวดอาชีพและอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 5.1 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 (ทั่วไป) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xlsx
Excel
ตารางที่ 6 คนต่างด้าวมาตรา 59 (ทั่วไป) ที่ได้รับอนุญาตคงเหลือ จำแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 7 คนต่างด้าวมาตรา 62 (ประเภทส่งเสริมการลงทุน) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 8 คนต่างด้าวมาตรา 62 (ประเภทส่งเสริมการลงทุน) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมและสัญชาติ.xls
Excel
ตารางที่ 8.1 คนต่างด้าวมาตรา 62 (ประเภทส่งเสริมการลงทุน) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xlsx
Excel
ตารางที่ 9 คนต่างด้าวมาตรา 62 (ประเภทส่งเสริการลงทุน) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติ.xls
Excel
ตารางที่ 10 คนต่างด้าวมาตรา 63 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 11 คนต่างด้าวมาตรา 63 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามประเภทอาชีพและสัญชาติ.xls
Excel
ตารางที่ 12 คนต่างด้าวมาตรา 63 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรมและสัญชาติ.xls
Excel
ตารางที่ 12.1 คนต่างด้าวมาตรา 63 (ประเภทชนกลุ่มน้อย) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xlsx
Excel
ตารางที่ 13 จำนวนคนต่างด้าวที่ได้อนุญาติทำงานคงเหลือ จำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง.xls
Excel
ตารางที่ 14 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU (เมียนม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม)คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ประเภทกิจการ 25 กิจการ.xls
Excel
ตารางที่ 15 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 นำเข้าตาม MOU (เมียนม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม)คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ประเภทกิจการ (6).xls
Excel
ตารางที่ 16 คนต่างด้าวมาตรา 59 (ทั่วไป) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 17 คนต่างด้าวมาตรา 62 (ประเภทส่งเสริมการลงทุน) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติ.xlsx
Excel
ตารางที่ 18 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 64 (ไป-กลับ).xlsx
Excel
ตารางที่ 19 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 (พิสูจน์สัญชาติเดิม) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 20 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 (ตามมติ ครม. 20 สิงหาคม 2563) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 21 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 59 (พิสูจน์สัญชาติดำเนินการจัดทำ-ปรับปรุงทะเบียนประวัติ) จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 22 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 64 (คนต่างด้าวไป-กลับตามฤดูกาล) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 23 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 63-2 (ตามมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 แบบ บต.23(เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 24 จำนวนคนต่างด้าวมาตรา 63-2 (ตามมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 แบบ บต.24 (เมียนมา ลา กัมพูชา) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls
Excel
ตารางที่ 25 ตารางรวมจำนวนแรงงานต่างด้าว จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม - ต.ค.64.xlsx
Excel
ตารางที่ 26 จำนวนคนต่างด้าวตาม มติ (ครม. 29 ธันวาคม 2563) คงเหลือ จำแนกตามหมวดอุตสาหกรรม.xls