Name
Owner
File size
2560_รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf
Owner hidden
Jun 22, 2020
249 KB
2561_รายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf
Owner hidden
Jun 22, 2020
225 KB
2562_รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562.pdf
Owner hidden
Jun 22, 2020
160 KB
2563_รายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563.pdf
Owner hidden
Oct 8, 2021
158 KB
2564_รายงานการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2564.pdf
Owner hidden
Jun 30, 2022
263 KB
2565_รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2565.pdf
Owner hidden
Jul 18, 2023
161 KB
No files in this folder.Sign in to add files to this folder