PDF
АМС - Листа на ДОБИТНИЦИ на индивидуални спортисти - Ваучер 2020.pdf
PDF
АМС - Листа на ДОБИТНИЦИ на спортски клубови за Ваучер во 2020 нова.pdf
PDF
Предлог листа за можни корисници по Проект Ваучер во спорт за 2020 година .pdf