Download
เกียรติบัตรครูและนักเรียนระดับภาค ปี 2559
Download
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับจังหวัด ปี 2559
Download
เกียรติบัตรระดับชาติ ปี 2559