Name
Owner
File size
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ“
Apr 16, 2018
33 KB
ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
Dec 16, 2019
945 KB
ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОШ '' Милија Ракић''у Церовцу
Apr 17, 2018
98 KB
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЈА РАКИЋ“
Apr 16, 2018
28 KB
ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Apr 16, 2018
28 KB
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
Apr 16, 2018
32 KB
ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА У ОШ ''МИЛИЈА РАКИЋ'' У ЦЕРОВЦУ
Apr 16, 2018
96 KB
ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА
Apr 16, 2018
26 KB
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ''МИЛИЈА РАКИЋ'' У ЦЕРОВЦУ
May 31, 2018
47 KB
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА У ОШ '' МИЛИЈА РАКИЋ'' У ЦЕРОВЦУ
Apr 16, 2018
80 KB
ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА У ОШ '' МИЛИЈА РАКИЋ'' У ЦЕРОВЦУ
May 31, 2018
63 KB
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ ОШ ''МИЛИЈА РАКИЋ''
Apr 16, 2018
384 KB
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ
Apr 16, 2018
17 KB
СТАТУТ ШКОЛЕ од 14.3.2018.
May 31, 2018
140 KB