Download
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 92/2562 ลว.8 ส.ค.62 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
Download
ว 246 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
PDF
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ1-2562.pdf
PDF
คำสั่ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.PDF
PDF
คำสั่ง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 124-2562 ลว.1 พ.ย.2562.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด 108-2562 ลว.23 ก.ย.2562.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด 167/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 92/2562 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 136-2562 ลว.2 ธ.ค.2562.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 145-2562 ลว.24 ธ.ค. 2562.pdf
PDF
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 146-2562 ลว.24 ธ.ค.2562.pdf
PDF
คำสั่ง16-2562มอบหมายผู้ประเมิน.pdf
PDF
คำสั่ง17-62คณะกรรมการPMS.pdf
PDF
คำสั่ง65-2565 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
PDF
คำสั่ง66-2565 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
PDF
คำสั่ง67-2565 มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์.pdf
PDF
คำสั่งCHRO จ.ตราด.pdf
PDF
คำสั่งจ.ตราดที่149-2563ลว 9 ธันวาคม2563 มอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้ประเมิน.pdf
PDF
คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
PDF
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายแพทย์.pdf
PDF
แต่งตั้งคณะกรรมการPMS2564.pdf
PDF
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติการฯ ปี 2563 รอบที่ 1.pdf
PDF
มอบอำนาจให้ข้ราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
PDF
ว 246 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ.pdf
PDF
ว 246 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ.pdf
PDF
ว 246 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ.pdf
PDF
หนังสือ ว 246 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ.pdf
PDF
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ2562.pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2563.pdf
PDF
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2564.pdf