Name
Owner
File size
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 92/2562 ลว.8 ส.ค.62 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
Owner hidden
Aug 8, 2019
Download
ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ1-2562.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
99 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.PDF
Owner hidden
Jul 4, 2018
25.4 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
Owner hidden
Jul 4, 2018
5.5 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 124-2562 ลว.1 พ.ย.2562.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
945 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด 108-2562 ลว.23 ก.ย.2562.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
670 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด 167/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
Owner hidden
Jan 25, 2021
4.4 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 92/2562 ลว. 8 ส.ค. 62 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
Owner hidden
Aug 8, 2019
24.5 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 136-2562 ลว.2 ธ.ค.2562.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
406 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 145-2562 ลว.24 ธ.ค. 2562.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
2.2 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง สสจ.ตราด ที่ 146-2562 ลว.24 ธ.ค.2562.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
1.1 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง16-2562มอบหมายผู้ประเมิน.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
3.2 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง17-62คณะกรรมการPMS.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
1.1 MB
More info (Alt + →)
คำสั่ง65-2565 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
Owner hidden
Oct 5, 2022
206 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง66-2565 มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่.pdf
Owner hidden
Oct 5, 2022
215 KB
More info (Alt + →)
คำสั่ง67-2565 มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์.pdf
Owner hidden
Oct 5, 2022
5.2 MB
More info (Alt + →)
คำสั่งCHRO จ.ตราด.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
848 KB
More info (Alt + →)
คำสั่งจ.ตราดที่149-2563ลว 9 ธันวาคม2563 มอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้ประเมิน.pdf
Owner hidden
Mar 8, 2021
2 MB
More info (Alt + →)
คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
504 KB
More info (Alt + →)
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายแพทย์.pdf
Owner hidden
May 23, 2022
260 KB
More info (Alt + →)
แต่งตั้งคณะกรรมการPMS2564.pdf
Owner hidden
Mar 8, 2021
1.1 MB
More info (Alt + →)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนกรอบเวลาการประเมินผลการปฏิบัติการฯ ปี 2563 รอบที่ 1.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
400 KB
More info (Alt + →)
มอบอำนาจให้ข้ราชการปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด.pdf
Owner hidden
Sep 28, 2018
4.9 MB
More info (Alt + →)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ2562.pdf
Owner hidden
May 28, 2019
4.4 MB
More info (Alt + →)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2563.pdf
Owner hidden
Feb 5, 2020
4.5 MB
More info (Alt + →)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2564.pdf
Owner hidden
Mar 8, 2021
4.2 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder