Name
Owner
File size
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
3 MB
More info (Alt + →)
अन्तर–सरकारी-वित्त-व्यवस्थापन-ऐन-२०७४.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
670 KB
More info (Alt + →)
नेपालको-स_ंविधान.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
3.2 MB
More info (Alt + →)
प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
Owner hidden
Jul 12, 2022
540 KB
More info (Alt + →)
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
5.4 MB
More info (Alt + →)
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
965 KB
More info (Alt + →)
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुन एकीकरण (रेमी) परियोजना पाठ्यक्रम.pdf
Owner hidden
Jun 25, 2023
108 KB
More info (Alt + →)
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf
Owner hidden
Jul 9, 2021
2.3 MB
More info (Alt + →)
No files in this folder.Sign in to add files to this folder