Name
Owner
File size
Thumbs.db
Jun 25, 2020
360 KB
นโยบายและแผน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562.pdf
Jun 25, 2020
148 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560.PDF
Jun 25, 2020
60 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งแส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561.PDF
Jun 25, 2020
86 KB
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕.pdf
Jun 25, 2020
66 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาพ.ศ.2547.pdf
Jun 25, 2020
418 KB
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.PDF
Jun 25, 2020
143 KB
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี-(ฉบับที่-2)-พ.pdf
Jun 25, 2020
138 KB
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-พ.pdf
Jun 25, 2020
107 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.pdf
Jun 25, 2020
287 KB
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล-พ.pdf
Jun 25, 2020
181 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
Jun 25, 2020
221 KB
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.pdf
Jun 25, 2020
88 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf
Jun 25, 2020
134 KB
พระราชบัญญัติระเบีบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2553.pdf
Jun 25, 2020
69 KB
พระราชบัญญัติระเบีบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
Jun 25, 2020
2.1 MB
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.pdf
Jun 25, 2020
308 KB
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-พ.pdf
Jun 25, 2020
153 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553.pdf
Jun 25, 2020
52 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.pdf
Jun 25, 2020
68 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-2560.pdf
Jun 25, 2020
582 KB
หนังสือมติครม มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ.pdf
Jun 25, 2020
4.4 MB