Binary File
Thumbs.db
PDF
นโยบายและแผน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562.pdf
PDF
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560.PDF
PDF
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งแส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561.PDF
PDF
พรบ. การศึกษาภาคบังคับ ๒๕๔๕.pdf
PDF
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาพ.ศ.2547.pdf
PDF
พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561.PDF
PDF
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี-(ฉบับที่-2)-พ.pdf
PDF
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-พ.pdf
PDF
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.pdf
PDF
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล-พ.pdf
PDF
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf
PDF
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ-พ.pdf
PDF
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540.pdf
PDF
พระราชบัญญัติระเบีบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2553.pdf
PDF
พระราชบัญญัติระเบีบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf
PDF
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน-พ.pdf
PDF
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-พ.pdf
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553.pdf
PDF
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.pdf
PDF
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-2560.pdf
PDF
หนังสือมติครม มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ.pdf