Download
4.3.3 รายงานครุภัณฑ์ทดแทน
Download
4.5.1 เรื่อง แผนสุขภาพ
PDF
1.1 เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4.pdf
PDF
1.2 เรื่อง สรุปการประชุมคณะกรมการจังหวัด.pdf
PDF
1.3 เรื่อง สรุปจากที่ประชุมด้านกำลังคน.pdf
PDF
4.1.1 รายงานการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ มูลค่าคงคลัง (ยา).pdf
PDF
4.1.2 รายงานการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ มูลค่าคงคลัง (ทันตกรรม).pdf
PDF
4.1.3 รายงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และมูลค่าคงคลัง (พยาธิวิทยา).pdf
PDF
4.1.4 รายงานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และมูลค่าวัสดุคงคลัง (โภชนศาสตร์).pdf
PDF
4.3.2 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง.pdf
PDF
4.3.4 รายงานความก้าวหน้างบลงค่าเสื่อม.pdf
PDF
4.3.5 รายงานการจัดซื้อวัสดุ และรายงานมูลค่าคงคลัง.pdf
Text
เก็บตัวชี้วัด.txt
PDF
วาระการประชุมบริหารฯ ครั้งที่ 1-63.pdf