Word
การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม.doc
Excel
เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์ จัดตั้งงบปี2560.xlsx
Excel
ค่าขนส่งวัสดุ.xlsx
PDF
ค่าเเรงงาน ค่าดำเนินการงานก่อสร้าง ฉบับ ตุลาคม 2558.pdf
PDF
คู่มือจัดตั้งงบ 2559.pdf
Word
คู่มือจัตั้งงบ ปี 2559.doc
Excel
ตัวอย่าง รายการซ่อมเเซม และ จัดซื้อสั่งทำครุภัณฑ์.xls
Excel
ตัวอย่าง.xls
PDF
บัญชีค่าวัสดุและค่าเเรงงาน สพฐ. 2558-2559.pdf
Excel
แบบ ปร4 ปร.5 และ ปร.6 ปีงบ2559.xls
Excel
แบบคำขอตั้งงบค่าก่อสร้างอาคารเรียน ปีงบ2560.xls
Excel
ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน จัดตั้งงบ2560.xls