PDF
กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒).PDF
PDF
ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจานุเบกษา) ฉบับเผยแพร่ (ข้อมูล 5 ต.ค. 64).pdf
PDF
ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจานุเบกษา) ปรับปรุงข้อมูล 8กย2564.pdf
PDF
สรุปสาขาให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนในการทดสอบแก่ผู้ดำเนินการทดสอบ ตามมาตรา 24.pdf
PDF
อัตรค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-ราชกิจจานุเบกษา.pdf