Name
Owner
File size
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552.pdf
Apr 29, 2022
1.2 MB
ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มรส. เรื่อง ข้อกำหนดในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และความรับผิดชอบในการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์.pdf
Aug 9, 2022
106 KB
ประกาศเจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.pdf
Apr 29, 2022
225 KB
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง นโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย.pdf
Sep 8, 2022
350 KB
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์.pdf
Aug 9, 2022
339 KB