Download
Hoi Thao Gioi Thieu Du An (Hoi Thao 1)
Download
Workshop2 Capacity Building (En)
PDF
0 GEIPP Viet Nam Training Deep C - Master File Draft VNCPC (VI).pdf
PDF
1 Giới thiệu nội dung KCN sinh thái (Tram Anh).pdf
PDF
2 GEIPP Viet Nam Training Deep C - EIP Assessment DvB Final (VI).pdf
PDF
3 GEIPP Viet Nam Training Deep C - RECP VNCPC Final (VI).pdf
PDF
4 Viet Nam Training Deep C - RECP VNCPC Case Study Final (VI).pdf
PDF
5 DEEPC-Capacity Building Presentation (VI).pdf
PDF
6 GEIPP Viet Nam Training Deep C - Industrial Symbiosis (VI).pdf
PDF
7 GEIPP Viet Nam Training Deep C - EIP Management DvB Final (VI).pdf
PDF
Chuong trinh hoi thao.pdf
Video
Video Hướng dẫn sử dụng phần mềm ZOOM.mov