Download
01-ประชุมเปิดภาคเรียน
Download
02-อบรมการการสอนนักเรียนออนไลน์
Download
03-มอบตัวนักเรัยนชั้น ม.1
Download
04-มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
Download
05-บรรยนากาศการเรียนออนไลน์
Download
06-สาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงเรียน
Download
07-นายอำเภอ-สาธารณะสุข -เทศบาล ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
Download
08-มอบหน้ากากอนามัยให้นักเรียน
Download
09-หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
Download
10-สาธารณสุขให้ความรู้นักเรียนเรื่อง Covid-19
Download
11-เลือกตั้งสภานักเรียน
Download
12-MOU ปง
Download
13-พิธีไหว้ครูสุนทรภู่
Download
14-กาชาดอำเภอเชียงม่วน
Download
15-ประชุมผู้ปกครอง
Download
16-ประชุมสหกรครู
Download
17-ยินดีต้อนรับครูเจม
Download
18-อบรมระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
Download
19-ประชุมหัวหน้าส่วน+อสม
Download
20-มอบทุนปัจจัยพิ้นฐาน
Download
21-คณกรรมการนิเทศติดตาม การจัดเรียนการสอนในสถานการ Covid-19
Download
22- มอบจักยาน
Download
23-ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
Download
24-ศึกษาดูงานดูงานผอ
Download
25-มอบเงินเยียวยา2000
Download
26-โครงการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
Download
27-ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
Download
28-มอบเกียรติบัตรประธานนักเรียน
Download
29-ประเมินครูเก่ง
Download
30-ประเมินหมวดวิท
Download
31-ประชุม กยศ
Download
32-ให้ความรู้เรื่อง วัคซีน
Download
33-นักเรียนฉีดวัคซีน
Download
34-นำเสนอโครงการครูต่างชาติ
Download
35-อบรมหลักสูตรสถานศึกษา
Download
36-พิธรวางพวงมาลา
Download
CMW INDY
Download
ก่อสร้างอาคาร
Download
ครูสอนอังกฤษ
Download
เช้านี้ที่ชมว
Download
เตรียมความพร้อมเปิดเทอม
Download
นักเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกเรียนออนไลน์
Download
นักเรียนหารายได้ช่วงปิดเทอม
Download
บรรยาการการเรียน On site
Download
ยุวะ
Download
ลูกเสือ
Download
ห้องเรียน