PDF
1-คำสั่งแต่งตั้ง อบรม e-portfolio.pdf
PDF
2-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหา.pdf
PDF
3-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายนม.pdf
PDF
4-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายหนังสือ.pdf
PDF
5-แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน COVID-19.pdf
PDF
6-การอยู่เวรยามเดือนกุมภาพันธ์.pdf
PDF
7-ค่าของแผ่นดิน.pdf
PDF
8-คำสั่งแต่งตั้งอาหารกลางวันรอบสอง.pdf
PDF
9-แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจสิ่งก่อสร้าง.pdf
PDF
10-การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ (มี.ค.).pdf
PDF
11-คำสั่งเพชรพระตำหนักปีการศึกษา2563.pdf
PDF
12-คำสั่ง wc ปี64.pdf
PDF
13-คำสั่งแต่งตั้งอาหารกลางวันรอบ3กพ.pdf
PDF
15-คณะกรรมการการดำเนินการสอบ O-NET.pdf
PDF
17-คณะกรรมการรับนักเรียน ปี 64.pdf
PDF
18-คณะกรรมการดำเนินการสอบ NT.pdf
PDF
19-คัดเลือกหนังสือเรียน.pdf
PDF
20-แต่งตั้ง จนท.การเงิน บัญชี เก็บรักษาเงิน.pdf
PDF
25-การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการเดือนเมษายน.pdf
PDF
27-คำสั่งวันคล้ายพระราชสมภพพระกนิษฐาธิราชเจ้า64.pdf
PDF
33-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจับสลาก ป.1.pdf
PDF
34-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบตัว ป.1.pdf
PDF
37-คำสั่งจัดชั้นเรียน 64.pdf
PDF
38-คณะกรรมการการรายงานตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2564.pdf
PDF
51-คำสั่งเวรยามเดือน มิ.ย.pdf
PDF
53- ประชุมผู้ปกครองอ2 64.pdf
PDF
56-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายนมมิ.ย.64(1).pdf
PDF
57 -คำสั่งการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน.pdf