Now you can block people in Drive … 
To prevent people from sharing unwanted files with you, right-click a file they've shared with you, and choose Block.Learn more
PDF
คำสั่งการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
PDF
คู่มือผลประโยชน์ (1).pdf
PDF
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
PDF
รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน.pdf
PDF
หนังสือแจ้งเวียน.pdf
PDF
หนังสือเผยแพร่มาตรา กลไก การวางระบบฯบนเวปไซด์.pdf
PDF
หนังสือลงนามคำสั่ง.pdf