Name
Owner
File size
เครื่องนึ่งฆ่้าเชื้อจุลิทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ.pdf
Nov 9, 2021
4 MB
เครื่องผลิตสุญญากาศทางทันตกรรมพร้อมติดตั้ง.pdf
Nov 9, 2021
4.4 MB
ชุดปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับนักศึกษา.pdf
Nov 9, 2021
3.9 MB
ชุดปฏิบัติการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะทางทันตกรรม ระยะที่ 3.pdf
Nov 9, 2021
4 MB
ชุดระบบจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายสำหรับงานทันตกรรม.pdf
Nov 9, 2021
4 MB
ชุดระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์พร้อมงานเดินท่อ.pdf
Nov 9, 2021
4 MB
ชุดอุปกรณ์สำหรับสแกนชิ้นงานหรือแบบพิมพ์ฟันและโปรแกรมออกแบบชิ้นงานทางดิจิตอล.pdf
Nov 9, 2021
4 MB