Download
7 แนวทางในการจัดทำแผน
Download
B-OBEC62
Download
Id Plan
Download
SPDCA
Download
กลุ่มภารกิจใน สพป.พิจิตร เขต 1
Download
เกียรติบัตร PLC
Download
ข้อมูลสาธารณะ
Download
ข้อมูลสารสนเทศ
Download
ข้อมูลสารสนเทศ รายบุคคล
Download
ความรู้เรื่องวิจัย โดย ดร.กีรติ และ ดร.วนิดา
Download
คู่มือ
Download
งานงบประมาณ
Download
งานบริหารทั่วไป
Download
งานบริหารบุคคล
Download
งานวิจัย กลุ่มภารกิจ
Download
งานวิชาการ
Download
จัดสรรงบประมาณค่าเช่า Internet ปี 63
Download
แบบพิมพ์ต่างๆ
Download
ผลการสอบ NT
Download
ผลการสอบ RT
Download
ผลการสอบโอเนต
Download
แผนปฏิบัติงานกลุ่มภารกิจ ปีงบประมาณ 2563
Download
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเขต
Download
มาตรการ สพป.พิจิตร เขต 1
Download
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
Download
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
Download
รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ
Download
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Compressed Archive
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564.rar
PDF
แนวทางการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายของ ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พจ.๑.pdf
PDF
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สารสนเทศด้านลูกเสือ.pdf
PDF
ส่งเสริมการจัดการศึกษา สารสนเทศผู้บังคับบัญชาลูกเสือ.pdf