Word
--00.สารบัญ คำนำ.docx
Word
01.ส่วนที่ 1 สารสนเทศพื้นฐาน.docx
Word
02.ส่วนที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน.docx
Word
03.ส่วนที่ 3 สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ.docx
Word
04.ส่วนที่ 4 สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ.docx
Word
05-คำสั่งโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม -สารสนเทศ62.docx
Image
Qr Code สารสนเทศ 2563.jpg