Download
01. Lời văn của Hiệp định
Download
02. Phụ lục 2A - Cắt giảm hoặc xóa bỏ Thuế quan
Download
03. Phụ lục 2B - Phương tiện cơ giới và Phụ tùng, Thiết bị xe cơ giới
Download
04. Phụ lục 2C - Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế
Download
05. Phụ lục 6 - Các yêu cầu và Thủ tục để phê duyệt các cơ sở về sản phẩm
Download
06. Phụ lục 7 - Danh mục Thuế quan
Download
07. Phụ lục 8 - Biểu cam kết dịch vụ cụ thể
Download
08. Phụ lục 9 - Phạm vi điều chỉnh của chương Mua sắm của Chính phủ
Download
09. Phụ lục 11 - Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, Doanh nghiệp được cấp đặc quyền hoặc ưu đãi đặc biệt, và Doanh nghiệp độc quyền chỉ định
Download
10. Phụ lục 12 - Danh sách các Chỉ dẫn Địa lý
Download
11. Phụ lục 15 - Tố tụng Trọng tài
Download
12. Tuyên bố chung
Download
13. Nghị Định thư 1 - Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính
Download
14. Nghị định Thư 2 - Hỗ trợ Hành chính lẫn nhau trong Lĩnh vực Hải quan
Download
15. Biên bản Ghi nhớ Vốn góp Ngân hàng
Download
16. Biên bản Ghi nhớ liên quan đến Cam kết cụ thể về Dịch vụ Phân phối rượu vang và rượu mạnh
PDF
Mục lục.pdf