Download
23|12|65 วันคริสต์มาส 2022
Download
100_1213
Download
101_1214
Download
2561-01-17 เข้าค่ายลูกเสือ ม.2,5 ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-01-18-19 เข้าค่ายลูกเสือ ม.3,6-1 ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-01-18-19 เข้าค่ายลูกเสือ ม.3,6-2 ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-03-14 ปัจฉิมและวันแห่งความสำเร็จ 61
Download
2561-11-28 พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-11-28 วันมหาธีรราชเจ้า ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-12-6-8 ศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 68
Download
2561-12-12 เลือกตังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-12-19 มอบเกียรติบัตร ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-12-24 ประชุมวันครู 62 ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-12-25 บริจาคโลหิต ณ ภูพาน ลงไลน์กลุ่มแล้ว
Download
2561-12-26 พิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 61
Download
2561-12-27 งานเลี้ยงปีใหม่ 61
Download
2561-12-28 วันคริสต์มาส 61
Download
2562-01-7 ประเมินครูภัทรวดี
Download
2562-1-9 เข้าค่าย ลส.ม.2,ม.5 ประจำปีการศึกษา 2561 ลงใน photos.google แล้ว
Download
2562-1-10-11 เข้าค่าย ลส.ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ลงใน photos.google แล้ว
Download
2562-01-14 มอบเกียรติบัตรวันเด็ก
Download
2562-01-16 วันครูอำเภอภูพาน 62 ลงใน photos.google แล้ว
Download
2562-01-18 กีฬาสีภายใน ประจำปี 2561
Download
2562-01-18 เปิดซองประมูลร้านค้า
Download
2562-01-18 มอบทุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข
Download
2562-01-22 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
Download
2562-01-23 ท่านรองชาตรีย้าย
Download
2562-01-30 บำเพ็ญประโยชน์
Download
2562-01-30 ประชุมผู้ปกครองแก้ 0 ร
Download
2562-2-11 มอบเกียรติบัตรมวย
Download
2562-02-14 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำรวจกับครูคำเพิ่ม
Download
2562-02-21 รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
Download
2562-02-22 อบรมการเลือกตั้ง ส.ส. 62
Download
2562-02-26 มอบเกียรติบัตรคณิตศาสตร์
Download
2562-02-28 มอบเกียรติบัตรความสะอาด
Download
2562-03-4 ทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
Download
2562-03-19 ประชุมผู้ปกครอง 2561
Download
2562-03-22 รับนักเรียน ปีการศึกษา 62
Download
2562-03-25 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
Download
2562-03-30-31 อบรม google education
Download
2562-04-1 ปิดกล่องชอล์คและรดน้ำดำหัวท่าน ผอ.ทองคำ
Download
2562-05-15 ปฐมนิเทศ 62
Download
2562-05-17 วันวิสาขบูชา 62
Download
2562-05-18 อบรม บวร ที่วัดบ้านคำเพิ่ม
Download
2562-05-24 ประเมินครูสุพรรณี
Download
2562-05-28 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
Download
2562-05-31 เลือกตั้งสภานักเรียน
Download
2562-05-31 วันงดสูบบุหรีโลก
Download
2562-05-31 วันเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ร.10
Download
2562-06-3 ร่วมงานที่อำเภอภูพาน